Ukraine

Technopodjem Ltd

Krasnomayatskaya, 16
61017 Kharkov
UKRAINE

Tel. +380 50 300 88 81
Tel. +380 67 673 88 81
Tel. +380 57 715 54 55
Fax +380 57 777 03 17

www.technopodjem.com.ua

Roman Sarkisov
sart@technopodjem.com.ua